Bijdrageregelingen maatschappelijke participatie 2019

Leden die moeite hebben om de contributie te betalen kunnen, onder voorwaarden, gebruik maken van een regeling van de gemeente Rijssen-Holten.

Bijdrageregelingen maatschappelijke participa­tie

. Woont u in de gemeente Rijssen-Holten?

. Was uw gezinsinkomen per maand, exclusief vakantietoeslag,  in 2019 niet hoger dan 110% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm?

 

  Bijstandsnorm 110%
Alleenstaande (ouders) € 978,90 € 1076,79
Echtparen/samenwondenden € 1398,43 € 1538,27

Is uw vermogen niet hoger dan het vrij te laten bedrag zoals genoemd in de Participatiewet?  

                   

                                               Vrij te laten bedrag  
Allenstaande € 6.120,00
Echtparen/samenwonenden en alleenstaande ouders € 12.240,00

Kunt u deze vragen allemaal met een ja beantwoorden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de hierna ge­noemde bijdrage.

Bijdrage maatschappelijke participatie 

De gemeente Rijssen-Holten stimuleert iedereen om maatschappelijk actief te zijn. Ook mensen voor wie maatschappelijke activiteiten te duur zijn. Bij maatschap­pelijke participatie gaat het om activiteiten op het gebied van sport, cultuur en vorming. Jaarlijks kunt u maximaal € 110,- per persoon ontvangen. Steekproefsgewijs vindt een controle onder aanvragers plaats, of zij de kosten daadwerkelijk hebben gemaakt. Ook u kunt binnen deze steekproef vallen.

Wanneer aanvragen?

U kunt van 15 augustus tot 1 december 2019 een aanvraag indienen voor de regelingen. Volg in deze periode de gemeen­telijke informatiepagina in het Rijssens Nieuwsblad, of vraag om informatie bij het sociaal plein van de gemeente Rijssen-Holten (0548) 854 838.

Heeft u vorig jaar ook al een bijdrage ontvangen, dan kan het zijn dat u dit jaar ambtshalve opnieuw een bijdrage ontvangt. U hoeft in dat geval niet opnieuw aan te vragen. Ook hierover kunt u Informatie krijgen via het Sociaal Plein.