ZWARTE BROEK EN RODE TRUI, DAT ZIJN DE HOOLTER LUI!

Omgangsregels

Bij VV Holten staan plezier met elkaar en in het spel voorop. Uiteraard spelen we ook om te winnen, maar wel op een eerlijke manier! Wij stimuleren onze leden en bezoekers om op een prettige manier met elkaar om te gaan, een eerlijk spel te spelen en als supporter de spelers op een sportieve wijze bij te staan. 

VV Holten is een vereniging met een grote maatschappelijke betrokkenheid in Holten. Respect, sportiviteit, normen en waarden staan daarbij hoog in het vaandel.

De basis voor de regels is dat voetbal een teamsport is!
Dat is leuk, omdat je met een groep leeftijdsgenoten samen aan het sporten bent. Je leert samenwerken en voor elkaar opkomen, maar ook met elkaar omgaan. Je kunt met je team een hoop plezier maken. Soms is het even minder leuk. Als je steeds moet wachten op die ene speler die altijd te laat komt, als je het niet eens bent met je medespeler, of gewoon als het koud en nat weer is. Toch moeten we er ook dan met zijn allen het beste van maken. Als je goed wilt samenwerken is het belangrijk dat je eerlijk en sportief met elkaar omgaat. Om alles goed te bewerkstelligen zijn er richtlijnen opgesteld waarin ieder lid (maar ook niet-leden) zich dienen te houden. Alle (ouders van de) leden worden geacht van de regels op de hoogte te zijn. De regels staan beschikbaar op de site en via alle teamleiders/-aanvoerders worden ze ieder seizoen opnieuw aan de leden uitgedeeld.

Waardering
Veel leden zetten zich op een positieve manier in voor hun club, VV Holten. Elk bestuurslid, trainer, beheerder, kantinemedewerker/ster, technicus, commissielid en leider zet zich onbezoldigd in om alles te doen wat nodig is om de vereniging tot een succes te maken. Deze inzet is de basis voor elke vereniging, want zonder vrijwilligers is er geen vereniging. Het is belangrijk oog te hebben voor alle vrijwilligers en ze te waarderen voor hun inzet. Maar het gaat niet alleen om de vrijwilligers, het gaat ook om elkaar: de leden. Het blijft heel bijzonder dat iedere week leden hun agenda leeg maken voor een potje voetbal. Omdat ze het leuk vinden en omdat ze het team niet willen laten staan. Natuurlijk gaat er wel eens wat verkeerd, het blijft immers mensenwerk. Geef elkaar zo af en toe eens een schouderklopje!

Waar gaat het om?
Nagenoeg iedere week worden er volop wedstrijden op verschillende niveaus op onze velden gespeeld. Zaken zoals geweld, discriminatie, pesten, intimidatie, vandalisme en zinloos geweld zetten onze sport in een kwaad daglicht. Het is doodzonde dat we dat wat we zo lief hebben daarmee kapot (laten) maken. Sta op en geef de vereniging de kleur die het verdient! Dat begint door met z’n allen de schouders eronder te zetten en onze mooie vereniging te beschermen tegen dat soort onzin.

Om duidelijkheid te geven heeft VV Holten een aantal gedragsregels opgesteld die gelden voor alle leden:

Gedragsregels

 • Respecteer de gezagsverhoudingen binnen VV Holten;
 • Accepteer besluiten die door anderen worden genomen in het belang van het team en/of de vereniging. In sommige gevallen betekent dit dat je moet accepteren dat je in een ander team wordt opgesteld dan het team waarin je normaal speelt
 • Hanteer goede omgangsvormen en draag deze ook uit;
 • Communiceer open met elkaar;
 • Wees aanspreekbaar over wangedrag;
 • Meld duidelijke overtredingen bij het (jeugd)bestuur;
 • Toon respect voor anderen;
 • Wees bij uit- of thuiswedstrijden een goede gast of gastheer/vrouw;
 • Heb respect voor andermans eigendommen;
 • Wees zelf aansprakelijk voor door jou aangerichte schade;
 • Discriminatie, pesten, intimidatie, vandalisme en zinloos geweld wordt afgekeurd en bij herhaling gesanctioneerd. Dat geldt niet alleen tijdens de sport, maar ook buiten de sport, bijvoorbeeld via ‘social media’;
 • Respecteer rook- en alcoholverbod;
 • Respecteer het verbod op hard- en softdrugs;
 • Ruim rommel achter je op. Houd het complex, de kleedkamers en de kantine schoon en netjes. Meld eventuele tekortkomingen meteen bij de beheerders zodat de dader achterhaald kan worden en de schade snel kan worden hersteld;
 • Laat waardevolle spullen zoveel als mogelijk thuis of lever ze in bij de beheerders (per team een kluisje);
 • Distantieer je van ongewenste intimidatie van anderen; spreek een ander aan over ontoelaatbaar gedrag.
 • Na wedstrijden en trainingen is douchen verplicht, badslippers meenemen.
 • Je zorgt dat je altijd op de afgesproken tijd aanwezig bent
 • Als je niet kunt trainen of spelen moet je op tijd afmelden bij je leider/trainer. (onder vermelding van reden). Voor wedstrijden uiterlijk op donderdag. (tenzij in geval van overmacht)
 • Na afloop van wedstrijden is het verplicht om te douchen voor alle spelers van de JO10 tm JO19 , bij JO6 tm JO9 is het een richtlijn. Na trainingen is ook de richtlijn dat iedereen ( JO6 t/m JO19 )zich doucht bij de voetbal.
 • Het dragen van badslippers tijdens het douchen is verplicht.
 • Tijdens trainingen is je kleding aangepast aan de weersomstandigheden. De trainer geeft aan wanneer trainingspak verplicht is.
 • Tijdens trainingen en wedstrijden worden geen horloges, kettinkjes, sieraden e.d. gedragen. Ook het gebruik van kauwgom is niet toegestaan.
 • Tijdens wedstrijden en trainingen is het dragen van scheenbeschermers verplicht.
 • Spelers zorgen ervoor dat hun kleding in orde is. Kousen omhoog, shirt in de broek.
 • Tijdens trainingen en wedstrijden zorgen spelers ervoor dat ze zich sportief en met respect gedragen ten opzichte van scheidsrechter, tegenstander, medespeler en eigen trainer en leider(s). Onsportief gedrag wordt niet geaccepteerd. De begeleiding van het team heeft hierin een voorbeeldfunctie.
 • De begeleiding maakt voorafgaande aan het seizoen hierover afspraken met zowel spelers als ouders. Ook ouders hebben hierin een voorbeeldfunctie. (zie gedragsregels ouders).
 • De aanvoerder heeft een voorbeeldfunctie met betrekking tot gedrag. Na de wedstrijd wordt de leiding van de wedstrijd, de begeleiding van de tegenstander en de aanvoerder van de tegenstander altijd bedankt. Ook spelers geven elkaar na de wedstrijd een hand.
 • De spelers van een team gaan na wedstrijden direct gezamenlijk de kleedkamer in.
 • Zolang er wedstrijd- of trainingskleding gedragen wordt is het niet toegestaan te roken. Dit geldt zowel voor spelers als begeleiding.
 • Het gebruiken van alcohol na trainingen en jeugdwedstrijden is niet toegestaan tot en met de JO19 elftallen.
 • Geblesseerde spelers komen dit, indien de blessure dit toelaat, zelf melden bij de leider/trainer voorafgaande aan de eerste training nadat de blessure is ontstaan. Iedere dinsdag is er een fysiotheapeut(e) aanwezig voor het vaststellen van een diagnose en in overleg wordt er gekeken welke trainingsarbeid eventueel nog wel verricht kan worden.
 • Bij langdurige blessures is de betrokken speler minimaal 1 keer per week aanwezig bij (een gedeelte van) de training. Geblesseerde spelers zijn altijd aanwezig bij wedstrijden, mits de blessure dit toelaat natuurlijk.
 • Een speler komt uit voor zijn eigen team. Alleen zijn eigen leider/ trainer kan hem verzoeken voor een ander team te spelen.
 • Alleen leiders langs het veld (niet in het veld);
 • Bij 6 tegen 6 en 8 tegen 8 op de middellijn tussen twee speelveldjes hoogstens 1 leider;
 • Wisselspelers en wisselen aan de vrije zijde;
 • Onmiddellijk wisselen spelers die natrappen, spugen, slaan etc.;
 • Op de middellijn tussen twee speelveldjes geen publiek, publiek buiten de omheining;
 • Wangedrag of andere problemen direct rapporteren aan jeugdcoördinator of (jeugd)bestuurslid;
 • GEEN alcohol (en ook GEEN tabak) gebruiken tijdens het trainen en coachen tijdens wedstrijden van een team;
 • Inzet spelers andere teams uitsluitend in overleg met jeugdcoordinator.
 • Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van uw zoon of dochter;
 • Wees ENTHOUSIAST stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers;
 • Gebruik GEEN tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de tegenstander;
 • Laat het coachen over aan de trainer en/of leiders;
 • Blijf altijd POSITIEF, juist bij verlies. Wordt niet boos, de volgende keer beter;
 • De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen;
 • Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren;
 • De wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal;
 • Als uw zoon/dochter talent heeft, wordt dat wel opgemerkt;
 • Blijf als ouder achter of tegen de omheining staan. Ga niet direct aan de rand van het speelveld staan. Ook niet naast het doel;
 • Heeft u op- of aanmerkingen ten aanzien van de begeleiding van het team van uw zoon/dochter, wendt u dan rechtstreeks tot de
  betreffende trainer of leider. Is dit niet mogelijk neem dan contact op met de trainer/leider van het betreffende team of een lid van de
  technische commissie.

Net als alle sportbonden in Nederland neemt V.V. Holten seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Er zijn vele soorten grensoverschrijdend gedrag. Denk aan intimidatie, pesterijen en geweld. Ook iemand met goede bedoelingen kan verkeerde dingen doen en zich daar nauwelijks van bewust zijn. Daarom is het belangrijk dat je je durft uit te spreken als je iets niet oké vinden. Allereerst bij de betrokkene en het bestuur en indien nodig bij de Vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon bij VV Holten is Ida Kleinherenbrink – Vincent. Als je iets hebt wat je wilt bespreken kun je je bij haar melden. 

Onderwerpen die je kunt melden bij de vertrouwenspersoon zijn onder ander scheidsrechters die uitgescholden worden, een iets te harde trap, pesterijtjes in het team. Zie je iets wat niet voorbij de regels gaat, maak het bespreekbaar: hoe eerder hoe beter. Een oordeel achteraf is makkelijk en over elkaar praten ook. Met elkaar praten: je uitspreken én vooral luisteren en signalen serieus nemen, daar zit de “cultuur verandering”. En als je het spannend vindt om je uit te spreken of je hebt het idee dat er onvoldoende geluisterd word, dan kan je bij mij terecht als vertrouwenspersoon. Zodat we met elkaar een mooie pot kunnen voetballen, want dat is de bedoeling van VV Holten.

Ida Kleinherenbrink – Vincent
06 46 83 97 66
idavincent@hotmail.com